Skip to content

Delårsrapport januari – juni 2019: FORTSATT TILLVÄXT INOM BEFINTLIG VERKSAMHET OCH FÖRVÄRV INOM ROBOTKIRURGI

Andra kvartalet 2019 (apr-jun)

Nettoomsättningen uppgick till 16,1 MSEK (14,8), motsvarande en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,8).

Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-1,7), vilket gav ett resultat per aktie om -0,36 SEK (-0,36).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,5 MSEK (-7,8). Likvida medel uppgick per 30 juni 2019 till 34,5 MSEK (26,1).

Den 28 juni annonserades att Surgical Science förvärvar SenseGraphics, med verksamhet inom robotkirurgi. Förvärvet innebär en ökning av Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärsområde Industry/OEM. Tillträde skedde den 30 juli 2019 och bolaget konsolideras i Surgical Sciences räkenskaper från den 1 juli 2019.

Första halvåret 2019 (jan-jun)

Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (26,1), motsvarande en ökning med 15% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-6,5).

Nettoresultatet uppgick till -6,8 MSEK (-6,4), vilket gav ett resultat per aktie om -1,40 SEK (-1,32).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 MSEK (-6,4).

Övergång från kostnadsslagsindelad till funktionsindelad resultaträkning.

Den 28 juni annonserades att Surgical Science förvärvar SenseGraphics, med verksamhet inom robotkirurgi. Förvärvet innebär en ökning av Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärsområde Industry/OEM. Tillträde skedde den 30 juli 2019 och bolaget konsolideras i Surgical Sciences räkenskaper från den 1 juli 2019.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via www.surgicalscience.com.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Dubai, Frankrike och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Skip to navigation