Skip to content

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

Tredje kvartalet 2018 (jul-sep)

Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (10,2), motsvarande en ökning med 35% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4).

Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4), vilket gav ett resultat per aktie om -0,22 SEK (-0,68).

Totala kostnader uppgick till 16,2 MSEK (14,6) vilket är en ökning med 11% jämfört med motsvarande period 2017. Kostnadsökningen är i linje med den tillväxtplan som lades fast när bolaget noterades i juni 2017.

Likvida medel uppgick per 30 september 2018 till 29,3 MSEK (29,7).

Surgical Science har tilldelats bidrag på 500.941 euro av Eurostars för projektet ”LapSim Hemicolectomy”. Projektet har som målsättning att utveckla den första VR simuleringen för att öva kolektomi för robotkirurgi och laparoskopi. Surgical Science leder utvecklingen som sker i samarbete med Meerecompany i Sydkorea. Slutprodukten kommer ägas av Surgical Science och lanseras på Meerecompanys kirurgirobot Revo-I och på Surgical Sciences laparoskopisimulator LapSim. Projektet pågår under 24 månader.

Perioden 2018 (jan-sep)

Nettoomsättningen uppgick till 40,3 MSEK (33,3), motsvarande en ökning med 21% jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -7,3 MSEK (-6,3).

Nettoresultatet uppgick till -7,3 MSEK (-6,5), vilket gav ett resultat per aktie om -1,51 SEK (-1,83).

Totala kostnader uppgick till 52,5 MSEK (43,5) vilket är en ökning med 21% jämfört med motsvarande period 2017. Kostnadsökningen är i linje med den tillväxtplan som lades fast när bolaget noterades i juni 2017.

I januari tecknades ett exklusivt samarbetsavtal för distribution av Surgical Sciences produkter i Kina med Master Meditech. Kina har de senaste åren varit Surgical Sciences enskilt största marknad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång finns att rapportera.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via www.surgicalscience.com.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 november 2018 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Skip to navigation