Skip to content

BLOCKAFFÄR I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB

En blockaffär om 125 300 aktier har förmedlats i Surgical Science Sweden AB (publ) genom Erik Penser Bank AB:s försorg. Priset i transaktionen uppgick till 50 kronor per aktie motsvarande en total transaktionsstorlek om 6 265 000 kronor. Säljare i transaktionen är tre anställda samt en tidigare anställd i bolaget. Ingen av dem definieras som personer i ledande ställning med hänvisning till EUs marknadsmissbruksförordning.

Aktierna har förvärvats av en mindre grupp befintliga ägare. Erik Penser Bank AB har givit sitt medgivande för försäljning av aktierna i enlighet med de lock up-avtal som ingicks i samband med att Surgical Science listades på Nasdaq First North. Medgivandet har givits mot bakgrund av att affären genomförs som en så kallad blockaffär. Efter transaktionen äger säljarna fortsatt aktier i bolaget. Varken VD Gisli Hennermark eller huvudägare Marknadspotential AB och Semelin Kapitalförvaltning AB avyttrar några aktier i transaktionen.

Göteborg 5 juni 2018

Surgical Science Sweden AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Skip to navigation