ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL) – 2018

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 22 maj 2018 beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
  • Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom och Thomas Eklund, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 307.500 kronor, varav 123.000 kronor till styrelsens ordförande och 61.500 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
  • Omval av bolagets revisor Ernst & Young AB.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.

 

Pin It on Pinterest

Share This