🇬🇧 In English

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Surgical Science Sweden AB, organisationsnummer 556544‐8783.

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Surgical Science Sweden AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska på kommersiella grunder bedriva utbildning i kirurgi, testa och utveckla nya kirurgiska produkter och metoder, utveckla och patentera nya idéer inom det medicinska området, bedriva forskning inom de områden som kan gagna företagets verksamhet samt även idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår, 1 januari – 31 december.

§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon femhundratusen (1 500 000) kronor och  sex miljoner (6 000 000) kronor.

§ 6 Aktier
Antalet aktier ska utgöra lägst 30 000 000 aktier och högst 120 000 000 aktier.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter och högst fem suppleanter.

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och koncernredovisning samt styrelsens förvaltning ska utses minst en och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post‐ och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma som inte behandlar bolagsordningen kan ske tidigast sex veckor och senast två veckor innan bolagsstämman.

§ 10 Anmälan om deltagande i bolagsstämma
En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 11 Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Godkännande av dagordning;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen samman kallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut:
a. Om fastställande av resultat‐ och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultat‐ och koncernbalansräkning
b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, av antalet styrelsesuppleanter;
9. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av styrelse‐ och revisionsarvoden;
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Antagen på årsstämma 12 maj 2021

Pin It on Pinterest

Share This