Bolagsstyrning/Corporate Governance

Surgical Science är ett svenskt publikt aktiebolag och styrs genom bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget följer gällande regler och föreskrifter i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.

Svensk Kod för Bolagsstyrning kompletterar aktiebolagslagen och är en del av den relativt omfattande självregleringen om bolagsstyrning i Sverige. Koden är tillämplig på alla svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm (eller annan reglerad marknad). Surgical Sciences aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, vilket är en multilateral handelsplattform och inte en reglerad marknad. Surgical Science har således ingen skyldighet att följa koden och har inte heller frivilligt förpliktat sig att följa denna.

 

Pin It on Pinterest

Share This