Bolagsstyrning

Surgical Science Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Efter listningen av Surgical Science Sweden ABs aktier på First North kommer Surgical Science Sweden AB även att tillämpa Nasdaq First Norths regelverk.