Aktien

Surgical Science aktie är noterad på

Nasdaq First North Growth Market 

sedan 19 juni 2017.


Handelsinformation

Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market: SUS
ISIN-kod: SE0009947948
Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. Nasdaq First North Growth Market börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.

Nyheter

2021-02-11 08:30
FJÄRDE KVARTALET 2020 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,6 MSEK (39,3), motsvarande en ökning med 1%...
2021-01-27 17:31
Surgical Science Sweden AB (publ) offentliggjorde den 20 januari 2021 att villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier...
2021-01-20 23:55
Den Riktade Nyemissionen Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigande från den årliga bolagsstämman den...
2021-01-20 17:32
Den Riktade Nyemissionen avses genomföras efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman...
2021-01-20 17:31
Bakgrund och förvärvet av Mimic Lång historia inom robotkirurgi med viktiga kunder Mimic, med huvudkontor i Seattle...

Pin It on Pinterest

Share This