Pressmeddelanden

🇬🇧 In English
2019-11-07 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
TREDJE KVARTALET 2019 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (13,7), mot­svarande en ökning med 136% jämfört med motsva­rande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (-1,0). Nettoresultatet uppgick till 10,2 MSEK (-1,0), vilket gav ett resultat per aktie om 1,67...
2019-08-23 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
IR
Andra kvartalet 2019 (apr-jun) Nettoomsättningen uppgick till 16,1 MSEK (14,8), motsvarande en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,8). Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-1,7), vilket gav ett resultat per aktie om -0,36 SEK (-0,36). Kassaflödet...
2019-07-30 15:53
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Surgical Science Sweden AB (publ) ingick 2019-06-28 avtal om förvärv av bolagen SenseGraphics AB och Medicinsim AB, med verksamhet inom robotkirurgi. Förvärvet ökar Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärsområde Industry/OEM...
2019-07-17 13:58
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
IR
På extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg den 17 juli 2019 Surgical Science Sweden AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected]...
2019-07-01 08:01
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
IR
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juli 2019, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 juli 2019. Anmälan ska ske till Catrin Olsson, antingen skriftligen...
2019-07-01 08:00
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER...
2019-06-28 17:31
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Lönsamt tillväxtbolag SenseGraphics, med huvudkontor i Kista utanför Stockholm, är ett mjukvarubolag som arbetar med medicinsk VR-simulering mot medicinteknikbolag, huvudsakligen inom robotkirurgi men också inom ögonkirurgi och till mindre delar inom ultraljud och dental. Verksamheten, med 19 personer, har funnits sedan...
2019-05-09 19:00
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg 9 maj 2019 Surgical Science Sweden AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected]...
2019-05-08 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
Första kvartalet 2019 (jan-mar) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (11,3), motsvarande en ökning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,8). Nettoresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,7), vilket gav ett resultat per aktie om -1,04 SEK (-0,97)...
2019-04-15 08:30
News
Swedish
Report
Annual
IR
Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska. För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected] Om Surgical Science Sweden AB En av sjukvårdens största utmaningar globalt...
2019-04-08 13:00
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
IR
För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected] Om Surgical Science Sweden AB En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk...
2019-04-08 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 3 maj 2019. Anmälan skall ske till Catrin Olsson, antingen skriftligen...
2019-02-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Yearend
IR
Helåret 2018 Nettoomsättningen uppgick till 65,7 MSEK (57,3), motsvarande en ökning med 15% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -4,1 MSEK (-4,2). Nettoresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-2,6), vilket gav ett resultat per aktie om -0,93 SEK (-0,67). Totala kostnader...
2018-11-21 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
Tredje kvartalet 2018 (jul-sep) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (10,2), motsvarande en ökning med 35% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4). Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4), vilket gav ett resultat per aktie om -0,22 SEK (-0,68)...
2018-10-19 08:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Vid Surgical Sciences årsstämma den 20 april 2017 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Incitamentsprogrammet innebar att anställda i bolaget kunde förvärva teckningsoptioner till en premie om 2,67 SEK. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget för...
2018-08-29 16:22
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Aktierna har förvärvats av en mindre grupp huvudsakligen befintliga ägare. Efter transaktionen äger Marknadspotential 1.682.887 aktier, motsvarande 34,6% och Semelin Kapitalförvaltning 1.287.855 aktier, motsvarande 26,5% av aktierna i Surgical Science Sweden AB. Göteborg 29 augusti 2018 Surgical Science Sweden AB (publ)...
2018-08-24 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
IR
Andra kvartalet 2018 (apr-jun) Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2018 uppgick till 14,9 MSEK (12,0), motsvarande en ökning med 24% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,4). Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,5), vilket gav ett resultat...
2018-07-04 11:00
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Kolonkirurgi är ett snabbt växande område för såväl robotkirurgi som laparoskopi. En kolektomi är det kirurgiska avlägsnandet av hela, eller en del av, tjocktarmen till följd av cancer eller annan tarmsjukdom som t.ex. Crohns sjukdom. Fördelarna med minimalinvasiva metoder som laparoskopi (titthålsoperation...
2018-06-05 16:25
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Aktierna har förvärvats av en mindre grupp befintliga ägare. Erik Penser Bank AB har givit sitt medgivande för försäljning av aktierna i enlighet med de lock up-avtal som ingicks i samband med att Surgical Science listades på Nasdaq First North. Medgivandet har givits mot bakgrund av att affären genomförs...
2018-05-22 19:30
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
MAR
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg 22 maj 2018 Surgical Science Sweden AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected]...
2018-08-24 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
IR
Andra kvartalet 2018 (apr-jun) Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2018 uppgick till 14,9 MSEK (12,0), motsvarande en ökning med 24% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,4). Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,5), vilket gav ett resultat...
2018-05-22 19:30
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
MAR
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg 22 maj 2018 Surgical Science Sweden AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected]...
2018-05-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet 2018 till 11,6 MSEK (11,1), motsvarande en ökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-0,5). Nettoresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-0,6), vilket gav ett resultat per aktie om -0,93 SEK (-0,78*)...
2018-04-20 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sig deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 maj 2018. Anmälan skall ske till Felicia Wermäng, antingen...
2018-02-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Yearend
IR
Helåret 2017 (jan-dec) Nettoomsättningen uppgick till 58,0 MSEK (51,8), motsvarande en ökning med 12%. Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (-0,3). Nettoresultatet uppgick till -2,3 MSEK (3,3), vilket gav ett resultat per aktie om -0,58 SEK (1,14*). Totala kostnader ökade med 13% till 65,8 MSEK (58,4). Övriga externa...
2018-01-15 08:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Efter drygt två års samarbete mellan Surgical Science och Master Meditech i Kina har bolagen valt att fördjupa sitt framgångsrika partnerskap. Kina har de senaste åren varit Surgical Science enskilt största marknad i form av omsättning, där en pågående snabb omställning från öppenkirurgi...
2017-11-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
Sammanfattning av tredje kvartalet Perioden 1 januari till 30 september Väsentliga händelser efter periodens utgång Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via www.surgicalscience.com. För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Denna information...
2017-09-21 07:50
News
Corporate Information
Staff change
Swedish
Regulatory
MAR
IR
”Vi är glada att hälsa Anna välkommen till Surgical Science växande team. I Anna får vi en starkt affärsdriven CFO som kan det ekonomiska hantverket och har stor erfarenhet av strukturerad information till aktiemarknaden. Just Annas affärsdriv var avgörande för oss – i Anna får vi en CFO...
2017-08-24 14:00
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
meerecompany är ett Seoul-baserat teknikföretag som har en division för kirurgirobotik. Projektet Revo-i har utvecklats under ca tio års tid och i början av augusti i år erhölls regulatoriskt godkännande av de sydkoreanska myndigheterna. Surgical Science mjukvara kopplas via ett API ihop med meerecompanys kirurgirobot...
2017-08-17 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
IR
Sammanfattning av andra kvartalet Perioden 1 januari till 30 juni Väsentliga händelser efter periodens utgång Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via www.surgicalscience.com För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Offentliggörande...
2017-07-05 16:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Surgical Science erhåller genom affären: a) Produkten Simball Box (för mer information se www.g-coder.com/simball-box ) som är en uppskattad boxtränare för laparoskopi där kirurgen vill utföra enklare övningar med riktiga instrument b) en evig licens, som är exklusiv inom hälsa och sjukvårdssektorn...
2017-06-12 18:33
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Surgical Science offentliggjorde den 19 maj 2017 att Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till ca 176 procent. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget omkring 1 700 nya aktieägare...
2017-05-19 12:15
News
Corporate Action
Shares
Issuance
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Surgical Science har utvecklat en avancerad mjukvara för medicinsk simulering. Baserat på sin mjukvara tillhandahåller Bolaget simulatorer för utvärdering, träning och certifiering av kirurger. Vidare tillhandahåller Surgical Science sin simuleringsmjukvara till industriella aktörer inom kirurgisystem och robotassisterad...

Prenumerera på pressmeddelanden

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.

Pin It on Pinterest

Share This