Pressmeddelanden

🇬🇧 In English
2021-10-21 11:45
News
Corporate Information
Nomination Committee
Swedish
IR
Följande personer har utsetts att ingå i Surgical Sciences valberedning inför årsstämman 2022: Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential ABAnna Sundberg, utsedd av Handelsbanken FonderTommy Forsell, utsedd av Landsnora ABRoland Bengtsson, styrelsens ordförande Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende...
2021-09-23 13:50
News
Corporate Action
Other
Swedish
IR
Tre nyckelpersoner hos Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science”); VD Gisli Hennermark, CFO Anna Ahlberg och CTO Anders Larsson har avtalat om förvärv av sammanlagt 110 000 köpoptioner i Surgical Science. Optionerna är utställda från de två huvudägarna och styrelseledamöterna Jan...
2021-08-31 14:50
News
Corporate Action
Other
Swedish
IR
I enlighet med information som lämnades i samband med att Surgical Science annonserade förvärvet av Simbionix den 28 juli 2021 har ett antal nyckelpersoner hos Simbionix förvärvat aktier från Surgical Sciences två största ägare. Totalt har 103 018 aktier förvärvats av dessa nyckelpersoner från...
2021-08-24 15:40
News
Corporate Action
Other
Swedish
IR
Surgical Science Sweden AB (publ) offentliggjorde den 28 juli 2021 att villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Simbionix USA Corp. (”Simbionix”) hade ingåtts. Simbionix bedriver verksamhet inom simulering för träning av kirurger och andra medicinska specialister inom ett brett antal områden såsom...
2021-08-20 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
IR
ANDRA KVARTALET 2021 (APR–JUN) Nettoomsättningen uppgick till 36,6 MSEK (20,6), motsvarande en ökning med 77% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 45%. Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (0,8). Nettoresultatet uppgick...
2021-08-16 13:25
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Vid extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 16 augusti 2021 fattades följande beslut. Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av 12 857 000 aktier. Teckningskursen uppgår till 0,05 kronor per aktie, motsvarande aktiernas...
2021-07-29 00:57
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 augusti 2021. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande...
2021-07-29 00:55
News
Corporate Action
Shares
Issuance
Swedish
Regulatory
MAR
IR
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER...
2021-07-28 17:32
News
Corporate Action
Shares
Issuance
Swedish
Regulatory
MAR
IR
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER...
2021-07-28 17:31
News
Corporate Action
M&A
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science” eller "Bolaget”) har tecknat ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Simbionix USA Corp. (”Simbionix”) för en köpeskilling om 305 mUSD (ca 2 650 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen ska betalas kontant och...
2021-05-12 17:10
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg den 12 maj 2021Surgical Science Sweden AB (publ)Styrelsen Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller viahttps://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/ För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark...
2021-05-11 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
FÖRSTA KVARTALET 2021 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 37,2 MSEK (19,7), motsvarande en ökning med 89% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 53%. Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (-0,8). Resultatet inkluderar...
2021-04-12 08:30
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
IR
Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska...
2021-04-09 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.AnmälanFör att äga rätt att delta vid årsstämman ska aktieägare: dels...
2021-04-07 08:30
News
Corporate Information
Nomination Committee
Swedish
IR
Valberedningen i Surgical Science, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 6 maj 2020, består av:Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential ABTommy Forsell, utsedd av Landsnora Software ABAnna Sundberg, utsedd av Handelsbanken FonderRoland Bengtsson, styrelsens ordförande Valberedningen föreslår följande...
2021-02-11 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
IR
FJÄRDE KVARTALET 2020 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,6 MSEK (39,3), motsvarande en ökning med 1% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,6 MSEK (12,4). Nettoresultatet uppgick till 10,6 MSEK (9,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,31 SEK (0,27)...
2021-01-27 17:31
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Surgical Science Sweden AB (publ) offentliggjorde den 20 januari 2021 att villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Mimic Technologies Inc. (”Mimic”) med verksamhet inom robotkirurgi, hade ingåtts. Mimic är baserade i Seattle, USA och förvärvet ger Surgical Science ytterligare kundbas inom robotkirurgi...
2021-01-20 23:55
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Den Riktade Nyemissionen Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigande från den årliga bolagsstämman den 6 maj 2020, genomfört en Riktad Nyemission av 3 279 676 nya aktier till en teckningskurs om 98,30 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget erhålla en nettolikvid om cirka 322 MSEK före transaktionsrelaterade...
2021-01-20 17:32
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Den Riktade Nyemissionen avses genomföras efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 6 maj 2020 och kommer att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den Riktade Nyemissionen kommer att riktas till svenska och internationella institutionella...
2021-01-20 17:31
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Bakgrund och förvärvet av Mimic Lång historia inom robotkirurgi med viktiga kunder Mimic, med huvudkontor i Seattle i USA, är verksamt inom simulering för robotkirurgi och grundades 2001. Verksamheten genererar intäkter från robotkirurgitillverkare som licensierar teknologi för simulering samt försäljning...
2021-07-29 00:55
News
Corporate Action
Shares
Issuance
Swedish
Regulatory
MAR
IR
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER...
2021-07-28 17:32
News
Corporate Action
Shares
Issuance
Swedish
Regulatory
MAR
IR
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER...
2021-07-28 17:31
News
Corporate Action
M&A
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science” eller "Bolaget”) har tecknat ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Simbionix USA Corp. (”Simbionix”) för en köpeskilling om 305 mUSD (ca 2 650 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen ska betalas kontant och...
2021-05-12 17:10
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg den 12 maj 2021Surgical Science Sweden AB (publ)Styrelsen Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller viahttps://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/ För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark...
2021-05-11 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
FÖRSTA KVARTALET 2021 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 37,2 MSEK (19,7), motsvarande en ökning med 89% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 53%. Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (-0,8). Resultatet inkluderar...
2021-04-12 08:30
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
IR
Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska...
2021-04-09 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.AnmälanFör att äga rätt att delta vid årsstämman ska aktieägare: dels...
2021-02-11 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
IR
FJÄRDE KVARTALET 2020 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,6 MSEK (39,3), motsvarande en ökning med 1% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,6 MSEK (12,4). Nettoresultatet uppgick till 10,6 MSEK (9,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,31 SEK (0,27)...
2021-01-20 23:55
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Den Riktade Nyemissionen Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigande från den årliga bolagsstämman den 6 maj 2020, genomfört en Riktad Nyemission av 3 279 676 nya aktier till en teckningskurs om 98,30 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget erhålla en nettolikvid om cirka 322 MSEK före transaktionsrelaterade...
2021-01-20 17:32
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Den Riktade Nyemissionen avses genomföras efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 6 maj 2020 och kommer att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den Riktade Nyemissionen kommer att riktas till svenska och internationella institutionella...
2021-01-20 17:31
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Bakgrund och förvärvet av Mimic Lång historia inom robotkirurgi med viktiga kunder Mimic, med huvudkontor i Seattle i USA, är verksamt inom simulering för robotkirurgi och grundades 2001. Verksamheten genererar intäkter från robotkirurgitillverkare som licensierar teknologi för simulering samt försäljning...
2020-11-05 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
TREDJE KVARTALET 2020 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 24,9 MSEK (32,3), motsvarande en minskning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (9,5). Nettoresultatet uppgick till 5,9 MSEK (10,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,17 SEK (0,33). Kassaflödet...
2020-10-05 08:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Auris Health utgör tillsammans med Verb Surgical en av de viktiga delarna i Johnson & Johnsons robotkirurgisatsning. Det är i dagsläget förväntat att den nya robotkirurgi-plattformen kommer att prövas kliniskt på människor med start under andra halvan av 2022. Därefter följer en process med regulatoriskt...
2020-08-21 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
IR
ANDRA KVARTALET 2020 (APR–JUN) Nettoomsättningen uppgick till 20,6 MSEK (16,1), motsvarande en ökning med 28% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 31%. Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (-1,7). Nettoresultatet uppgick till...
2020-05-05 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
FÖRSTA KVARTALET 2020 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 19,7 MSEK (13,8), motsvarande en ökning med 42% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 29%. Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-5,1). Nettoresultatet uppgick...
2020-03-05 17:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Educational Products utgjorde nästan hela försäljningen om 13,8 MSEK för det första kvartalet 2019 och 45% av denna försäljning var i region Asien. Med utbrottet av Coronaviruset har all försäljningsaktivitet inom Educational Products i Kina, men även på andra asiatiska marknader, i princip avstannat...
2020-02-07 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Yearend
IR
FJÄRDE KVARTALET 2019 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,3 MSEK (25,9), motsvarande en ökning med 51% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,4 MSEK (3,4). Nettoresultatet uppgick till 9,2 MSEK (2,9), vilket gav ett resultat per aktie om 1,37 SEK (0,60)...
2019-11-07 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
TREDJE KVARTALET 2019 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (13,7), mot­svarande en ökning med 136% jämfört med motsva­rande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (-1,0). Nettoresultatet uppgick till 10,2 MSEK (-1,0), vilket gav ett resultat per aktie om 1,67...
2019-08-23 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
IR
Andra kvartalet 2019 (apr-jun) Nettoomsättningen uppgick till 16,1 MSEK (14,8), motsvarande en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,8). Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-1,7), vilket gav ett resultat per aktie om -0,36 SEK (-0,36). Kassaflödet...
2019-07-01 08:00
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER...

Prenumerera på pressmeddelanden

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.

Pin It on Pinterest

Share This