Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-september 2020: STARK LÖNSAMHET I OROLIGA TIDER

TREDJE KVARTALET 2020 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 24,9 MSEK (32,3), motsvarande en minskning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (9,5). Nettoresultatet uppgick till 5,9 MSEK (10,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,17 SEK (0,33). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,2 MSEK (48,7). Likvida medel…

Läs mer

Valberedning i Surgical Science Sweden AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Surgical Sciences valberedning inför årsstämman 2021: Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential AB Tommy Forsell, utsedd av Landsnora AB Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder Roland Bengtsson, styrelsens ordförande Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämman i Surgical…

Läs mer

Nytt OEM-avtal inom robotkirurgi

Surgical Science har ingått ett långsiktigt ramavtal med Auris Health Inc., som är en del av Ethicon Inc. inom Johnson & Johnson-koncernen, om samarbete kring utveckling av simulering för robotkirurgi. Avtalet innebär initialt en tillpassningsfas av Surgical Sciences simuleringsmjukvara samt en uppgörelse om royalty i form av en licensavgift för varje framtida robot som innehåller…

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2020: STARKARE KVARTAL ÄN FÖRVÄNTAT

ANDRA KVARTALET 2020 (APR–JUN) Nettoomsättningen uppgick till 20,6 MSEK (16,1), motsvarande en ökning med 28% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 31%. Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (-1,7). Nettoresultatet uppgick till -0,2 MSEK (-1,8), vilket gav ett resultat per aktie om -0,01 SEK (-0,07). Kassaflödet från den löpande verksamheten…

Läs mer

Surgical Science verkställer aktiesplit

Vid årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 6 maj 2020 beslutades om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) med villkor 5:1. Styrelsen bemyndigades av årsstämman att bestämma avstämningsdag för spliten. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 26 maj 2020. Sista dag för handel med aktier före split är den 22…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: · Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. · Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom, Thomas Eklund och Tommy Forsell, i enlighet med förslag från bolagets tre största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes…

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2020: GOD LIKVIDITET TROTS MINSKAD OMSÄTTNING

FÖRSTA KVARTALET 2020 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 19,7 MSEK (13,8), motsvarande en ökning med 42% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 29%. Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-5,1).  Nettoresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-5,1), vilket gav ett resultat per aktie om -0,10 SEK (-1,04). Kassaflödet från den löpande verksamheten…

Läs mer

Årsredovisning 2019

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda…

Läs mer

Bedömning av Coronavirusets inverkan på Surgical Sciences försäljning

Surgical Science bedömer att försäljningen för affärsområde Educational Products kan bli ca 50% lägre än förväntat under första kvartalet 2020. För affärsområde Industry/OEM är det i dagsläget svårare att bedöma hur stor påverkan blir på försäljningen. Surgical Science ser en risk i att fokus skiftar från långsiktiga investeringar i patientsäkerhet till kortsiktig bekämpning av Coronaviruset,…

Läs mer

LÖSEN AV OPTIONSPROGRAM 2017/20

Surgical Sciences optionsprogram 2017/20 har lösts in av optionsinnehavarna medförande en ökning av antalet aktier i bolaget med 174 600, till 6 898 952 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 43 650 SEK till 1 724 738 SEK. I samband med detta har VD Gisli Hennermark löst in 74 000 optioner, varefter han har sålt 50 000 aktier. Gisli Hennermark…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2019: ETT HÄNDELSERIKT 2019 LÄGGER GRUNDEN FÖR FORTSATT GOD TILLVÄXT

FJÄRDE KVARTALET 2019 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,3 MSEK (25,9), motsvarande en ökning med 51% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,4 MSEK (3,4). Nettoresultatet uppgick till 9,2 MSEK (2,9), vilket gav ett resultat per aktie om 1,37 SEK (0,60). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 MSEK (8,3). Likvida medel…

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2020: STARK LÖNSAMHET I OROLIGA TIDER

TREDJE KVARTALET 2020 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 24,9 MSEK (32,3), motsvarande en minskning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (9,5). Nettoresultatet uppgick till 5,9 MSEK (10,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,17 SEK (0,33). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,2 MSEK (48,7). Likvida medel…

Läs mer

Valberedning i Surgical Science Sweden AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Surgical Sciences valberedning inför årsstämman 2021: Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential AB Tommy Forsell, utsedd av Landsnora AB Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder Roland Bengtsson, styrelsens ordförande Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämman i Surgical…

Läs mer

Nytt OEM-avtal inom robotkirurgi

Surgical Science har ingått ett långsiktigt ramavtal med Auris Health Inc., som är en del av Ethicon Inc. inom Johnson & Johnson-koncernen, om samarbete kring utveckling av simulering för robotkirurgi. Avtalet innebär initialt en tillpassningsfas av Surgical Sciences simuleringsmjukvara samt en uppgörelse om royalty i form av en licensavgift för varje framtida robot som innehåller…

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2020: STARKARE KVARTAL ÄN FÖRVÄNTAT

ANDRA KVARTALET 2020 (APR–JUN) Nettoomsättningen uppgick till 20,6 MSEK (16,1), motsvarande en ökning med 28% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 31%. Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (-1,7). Nettoresultatet uppgick till -0,2 MSEK (-1,8), vilket gav ett resultat per aktie om -0,01 SEK (-0,07). Kassaflödet från den löpande verksamheten…

Läs mer

Surgical Science verkställer aktiesplit

Vid årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 6 maj 2020 beslutades om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) med villkor 5:1. Styrelsen bemyndigades av årsstämman att bestämma avstämningsdag för spliten. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 26 maj 2020. Sista dag för handel med aktier före split är den 22…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: · Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. · Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom, Thomas Eklund och Tommy Forsell, i enlighet med förslag från bolagets tre största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes…

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2020: GOD LIKVIDITET TROTS MINSKAD OMSÄTTNING

FÖRSTA KVARTALET 2020 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 19,7 MSEK (13,8), motsvarande en ökning med 42% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 29%. Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-5,1).  Nettoresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-5,1), vilket gav ett resultat per aktie om -0,10 SEK (-1,04). Kassaflödet från den löpande verksamheten…

Läs mer

Årsredovisning 2019

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda…

Läs mer

Bedömning av Coronavirusets inverkan på Surgical Sciences försäljning

Surgical Science bedömer att försäljningen för affärsområde Educational Products kan bli ca 50% lägre än förväntat under första kvartalet 2020. För affärsområde Industry/OEM är det i dagsläget svårare att bedöma hur stor påverkan blir på försäljningen. Surgical Science ser en risk i att fokus skiftar från långsiktiga investeringar i patientsäkerhet till kortsiktig bekämpning av Coronaviruset,…

Läs mer

LÖSEN AV OPTIONSPROGRAM 2017/20

Surgical Sciences optionsprogram 2017/20 har lösts in av optionsinnehavarna medförande en ökning av antalet aktier i bolaget med 174 600, till 6 898 952 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 43 650 SEK till 1 724 738 SEK. I samband med detta har VD Gisli Hennermark löst in 74 000 optioner, varefter han har sålt 50 000 aktier. Gisli Hennermark…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2019: ETT HÄNDELSERIKT 2019 LÄGGER GRUNDEN FÖR FORTSATT GOD TILLVÄXT

FJÄRDE KVARTALET 2019 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,3 MSEK (25,9), motsvarande en ökning med 51% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,4 MSEK (3,4). Nettoresultatet uppgick till 9,2 MSEK (2,9), vilket gav ett resultat per aktie om 1,37 SEK (0,60). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 MSEK (8,3). Likvida medel…

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Språk


Typ av information


Pin It on Pinterest

Share This