Pressmeddelanden

Årsredovisning 2019

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda…

Läs mer

Bedömning av Coronavirusets inverkan på Surgical Sciences försäljning

Surgical Science bedömer att försäljningen för affärsområde Educational Products kan bli ca 50% lägre än förväntat under första kvartalet 2020. För affärsområde Industry/OEM är det i dagsläget svårare att bedöma hur stor påverkan blir på försäljningen. Surgical Science ser en risk i att fokus skiftar från långsiktiga investeringar i patientsäkerhet till kortsiktig bekämpning av Coronaviruset,…

Läs mer

LÖSEN AV OPTIONSPROGRAM 2017/20

Surgical Sciences optionsprogram 2017/20 har lösts in av optionsinnehavarna medförande en ökning av antalet aktier i bolaget med 174 600, till 6 898 952 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 43 650 SEK till 1 724 738 SEK. I samband med detta har VD Gisli Hennermark löst in 74 000 optioner, varefter han har sålt 50 000 aktier. Gisli Hennermark…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2019: ETT HÄNDELSERIKT 2019 LÄGGER GRUNDEN FÖR FORTSATT GOD TILLVÄXT

FJÄRDE KVARTALET 2019 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,3 MSEK (25,9), motsvarande en ökning med 51% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,4 MSEK (3,4). Nettoresultatet uppgick till 9,2 MSEK (2,9), vilket gav ett resultat per aktie om 1,37 SEK (0,60). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 MSEK (8,3). Likvida medel…

Läs mer

Årsredovisning 2019

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda…

Läs mer

Bedömning av Coronavirusets inverkan på Surgical Sciences försäljning

Surgical Science bedömer att försäljningen för affärsområde Educational Products kan bli ca 50% lägre än förväntat under första kvartalet 2020. För affärsområde Industry/OEM är det i dagsläget svårare att bedöma hur stor påverkan blir på försäljningen. Surgical Science ser en risk i att fokus skiftar från långsiktiga investeringar i patientsäkerhet till kortsiktig bekämpning av Coronaviruset,…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2019: ETT HÄNDELSERIKT 2019 LÄGGER GRUNDEN FÖR FORTSATT GOD TILLVÄXT

FJÄRDE KVARTALET 2019 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,3 MSEK (25,9), motsvarande en ökning med 51% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,4 MSEK (3,4). Nettoresultatet uppgick till 9,2 MSEK (2,9), vilket gav ett resultat per aktie om 1,37 SEK (0,60). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 MSEK (8,3). Likvida medel…

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Språk


Typ av information


Pin It on Pinterest

Share This