Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – september 2019: FÖRSTA KVARTALET EFTER FÖRVÄRVET AV SENSEGRAPHICS, NYA FINANSIELLA MÅL

TREDJE KVARTALET 2019 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (13,7), mot­svarande en ökning med 136% jämfört med motsva­rande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (-1,0). Nettoresultatet uppgick till 10,2 MSEK (-1,0), vilket gav ett resultat per aktie om 1,67 SEK (-0,20). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,7 MSEK (5,0). Likvida medel…

Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2019: FORTSATT TILLVÄXT INOM BEFINTLIG VERKSAMHET OCH FÖRVÄRV INOM ROBOTKIRURGI

Andra kvartalet 2019 (apr-jun) Nettoomsättningen uppgick till 16,1 MSEK (14,8), motsvarande en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,8). Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-1,7), vilket gav ett resultat per aktie om -0,36 SEK (-0,36). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,5 MSEK (-7,8). Likvida medel…

Läs mer

Surgical Science Sweden AB (publ) tillträder aktierna i SenseGraphics AB och Medicinsim AB

Surgical Science Sweden AB (publ) ingick 2019-06-28 avtal om förvärv av bolagen SenseGraphics AB och Medicinsim AB, med verksamhet inom robotkirurgi. Förvärvet ökar Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärsområde Industry/OEM. Surgical Science Sweden AB (publ) tillträdde idag SenseGraphics AB och Medicinsim AB…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

På extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: · Styrelsens beslut om kontantemission godkändes. Kontantemissionen innebär en nyemission av 1 162 790 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 290 697,5 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma institutionella investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB, org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2019 klockan 13.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg. 

Läs mer

Surgical Science fullföljer förvärvet av SenseGraphics och har beslutat att genomföra en riktad kontant nyemission och en apportemission av vederlagsaktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Surgical Science Sweden AB (publ) ("Surgical Science" eller "Bolaget") har, under…

Läs mer

Surgical Science förvärvar bolag med verksamhet inom robotkirurgi

Surgical Science har tecknat villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i SenseGraphics för 300 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen består av dels en kontant del, dels en aktiedel bestående av vederlagsaktier i Surgical Science. Bolaget avser genomföra en riktad nyemission för att finansiera den kontanta delen av förvärvet. SenseGraphics arbetar med mjukvara för medicinsk simulering huvudsakligen inom området robotkirurgi. Förvärvet ökar Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier…

Läs mer

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL)

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: · Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. · Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom och Thomas Eklund, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019: STARKT KVARTAL MED OMSÄTTNINGSÖKNING 23%

Första kvartalet 2019 (jan-mar) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (11,3), motsvarande en ökning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,8). Nettoresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,7), vilket gav ett resultat per aktie om -1,04 SEK (-0,97). Övergång från kostnadsslagsindelad till funktionsindelad resultaträkning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick…

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2018

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Läs mer

RÄTTELSE AV TIDIGARE UTSKICKAT PRESSMEDDELANDE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL)

I pressmeddelandet utskickat den 8 mars 2019, kl 8.30 har angivits att informationen i pressmeddelandet är av sådan art som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna hänvisning till MAR var felaktig. Informationen var inte av en sådan art som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Kallelsen i sin helhet finns…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Läs mer

SURGICAL SCIENCE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Fjärde kvartalet 2018 (okt-dec) Nettoomsättningen uppgick till 25,9 MSEK (24,6), motsvarande en ökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (2,5).  Nettoresultatet uppgick till 2,9 MSEK (4,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,60 SEK (0,86). Totala kostnader uppgick till 22,5 MSEK (22,1) vilket är en ökning med…

Läs mer

Delårsrapport januari – september 2019: FÖRSTA KVARTALET EFTER FÖRVÄRVET AV SENSEGRAPHICS, NYA FINANSIELLA MÅL

TREDJE KVARTALET 2019 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (13,7), mot­svarande en ökning med 136% jämfört med motsva­rande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (-1,0). Nettoresultatet uppgick till 10,2 MSEK (-1,0), vilket gav ett resultat per aktie om 1,67 SEK (-0,20). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,7 MSEK (5,0). Likvida medel…

Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2019: FORTSATT TILLVÄXT INOM BEFINTLIG VERKSAMHET OCH FÖRVÄRV INOM ROBOTKIRURGI

Andra kvartalet 2019 (apr-jun) Nettoomsättningen uppgick till 16,1 MSEK (14,8), motsvarande en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,8). Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-1,7), vilket gav ett resultat per aktie om -0,36 SEK (-0,36). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,5 MSEK (-7,8). Likvida medel…

Läs mer

Surgical Science Sweden AB (publ) tillträder aktierna i SenseGraphics AB och Medicinsim AB

Surgical Science Sweden AB (publ) ingick 2019-06-28 avtal om förvärv av bolagen SenseGraphics AB och Medicinsim AB, med verksamhet inom robotkirurgi. Förvärvet ökar Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärsområde Industry/OEM. Surgical Science Sweden AB (publ) tillträdde idag SenseGraphics AB och Medicinsim AB…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

På extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: · Styrelsens beslut om kontantemission godkändes. Kontantemissionen innebär en nyemission av 1 162 790 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 290 697,5 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma institutionella investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB, org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2019 klockan 13.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg. 

Läs mer

Surgical Science fullföljer förvärvet av SenseGraphics och har beslutat att genomföra en riktad kontant nyemission och en apportemission av vederlagsaktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Surgical Science Sweden AB (publ) ("Surgical Science" eller "Bolaget") har, under…

Läs mer

Surgical Science förvärvar bolag med verksamhet inom robotkirurgi

Surgical Science har tecknat villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i SenseGraphics för 300 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen består av dels en kontant del, dels en aktiedel bestående av vederlagsaktier i Surgical Science. Bolaget avser genomföra en riktad nyemission för att finansiera den kontanta delen av förvärvet. SenseGraphics arbetar med mjukvara för medicinsk simulering huvudsakligen inom området robotkirurgi. Förvärvet ökar Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier…

Läs mer

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL)

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: · Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. · Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom och Thomas Eklund, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019: STARKT KVARTAL MED OMSÄTTNINGSÖKNING 23%

Första kvartalet 2019 (jan-mar) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (11,3), motsvarande en ökning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,8). Nettoresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,7), vilket gav ett resultat per aktie om -1,04 SEK (-0,97). Övergång från kostnadsslagsindelad till funktionsindelad resultaträkning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick…

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2018

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Läs mer

RÄTTELSE AV TIDIGARE UTSKICKAT PRESSMEDDELANDE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL)

I pressmeddelandet utskickat den 8 mars 2019, kl 8.30 har angivits att informationen i pressmeddelandet är av sådan art som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna hänvisning till MAR var felaktig. Informationen var inte av en sådan art som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Kallelsen i sin helhet finns…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Läs mer

SURGICAL SCIENCE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Fjärde kvartalet 2018 (okt-dec) Nettoomsättningen uppgick till 25,9 MSEK (24,6), motsvarande en ökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (2,5).  Nettoresultatet uppgick till 2,9 MSEK (4,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,60 SEK (0,86). Totala kostnader uppgick till 22,5 MSEK (22,1) vilket är en ökning med…

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Språk


Typ av information


Pin It on Pinterest

Share This