VALBEREDNING/Nomination Committee

🇬🇧 In English

Följande personer har utsetts att ingå i Surgical Sciences valberedning inför årsstämman 2023:

  • Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential AB
  • Celia Grip, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Roland Bengtsson, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämman i Surgical Science den 6 maj 2020. De aktieägare som har utsett ledamöterna i valberedningen representerade sammanlagt drygt 32 procent av samtliga aktier i bolaget per den 30 september 2022.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut: (i) förslag till stämmoordförande, (ii) förslag till styrelse, (iii) förslag till styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvode med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (v) förslag till arvode för ledamöterna i ersättnings- respektive revisionsutskottet (i förekommande fall), (vi) förslag till revisor, (vii) förslag till arvodering av revisor, och (viii) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen.

Årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 17 maj 2023 i Göteborg. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det i god tid före årsstämman 2023 så att valberedningen hinner beakta förslaget. Förslag ska sändas till Surgical Science Sweden AB (publ), Att: Valberedningen, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Pin It on Pinterest

Share This