ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL) – 2020

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 6 maj 2020 beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
  • Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom, Thomas Eklund och Tommy Forsell, i enlighet med förslag från bolagets tre största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 369 000 kronor, varav 123 000 kronor till styrelsens ordförande och 61 500 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
  • Omval av revisor i bolaget, KPMG AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
  • Godkännande av principer för utseende av valberedningens ledamöter.
  • Godkännande av ny bolagsordning med bland annat ändring av antalet aktier i bolaget.
  • Beslut om att genomföra en aktiesplit 5:1.
  • Beslut om att emittera totalt 300 000 teckningsoptioner (efter split) med åtföljande rätt till teckning av nya aktier för anställda inom Surgical Science-koncernen.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.

Pin It on Pinterest

Share This