ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL) – 2019

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 9 maj 2019  beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
  • Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom och Thomas Eklund, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 307 500 kronor, varav 123 000 kronor till styrelsens ordförande och 61 500 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
  • Nyval av revisor i bolaget, KPMG AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 15 procent av bolagets aktiekapital.

 

Pin It on Pinterest

Share This