Vill du jobba med en unik produkt och innovativa lösningar? Som Dev Ops/teknisk testare på Surgical Science får du arbeta med produkter som genererar ökad patientsäkerhet och på sikt räddar liv, på riktigt! Vi är en ledande leverantör av kirurgiska VR-simulatorer för utbildning och certifiering av kirurger globalt. Vi söker nu en teknisk testare som tillsammans med oss vill fortsätta leverera lösningar, där vi tillsammans säkerställer ökad patientsäkerhet världen över.

Dina arbetsuppgifter:
I rollen som DevOps/teknisk testare hos oss kommer du att arbeta inom visuell simulering. Arbetet sker in-house och du kommer att delta i utvecklingsprojekt internt såväl som mot externa beställare. Du kommer att ta ett helhetsgrepp över utvecklingsprocess, verktygskedjor och arbetsflöde – främst Versionshantering, Automatiserade Byggen, Testning & Kvalitetsförsäkran samt Release-process.

Du får även ett visst inflytande över Installationsprogram, Distribution (av mjukvaran), Monitorering (av mjukvaran hos kund) och Återkoppling (till utvecklarna). Du förväntas dessutom kunna bistå utvecklarna med verktyg och processer för effektivt arbete och kvalitetskontroll redan under själva kodningsarbetet.

Vi är en global och växande organisation som är mitt uppe i en spännande internationell tillväxtresa. På Surgical Science är inte den ena dagen den andra lik och du får möjlighet att påverka och utvecklas. Hos oss kommer du in i ett glatt gäng med en familjär teamkänsla där din kreativitet får utrymme. Vi värdesätter mångfald och nytänkande personer med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser.

Din profil:
Du är en kommunikativ, driven och ödmjuk lagspelare som uppskattar att samarbeta i ett agilt team. Du har ett användarcentrerat, lösningsorienterat arbetssätt och är initiativtagande, nytänkande och professionell. Du har ett starkt driv och konkreta idéer kring att utveckla testverksamheten och närliggande processer.

Kompetenskrav:

  • Eftergymnasial utbildning inom relevant område alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
  • Erfarenhet från helst ett par av följande områden: teknisk testning, testautomation eller integration, arbete i Visual Studio, MS SQL, AWS, JetBrains TeamCity, Plastic SCM / Subversion
  • Dokumenterad arbetslivserfarenhet av DevOps/test av mjukvara
  • Erfarenhet från utvecklarnära testning som enhetstestning, kodanalys och intresse för kodkvalitet är ett plus

Utöver dokumenterad arbetslivserfarenhet av DevOps/test av mjukvara, ser vi gärna att du har en relevant vidareutbildning inom IT/Data. En generell erfarenhet av att arbeta i miljöer med både Windows och Linux bör finnas hos dig som söker till rollen, samt viss vana av att installera och konfigurera servermjukvara (på fysiska och virtuella maskiner) inom DevOps-området (t ex TeamCity).

Vi tänker att du har erfarenhet av test mot C# och C++ i miljö med Windows 10 och Linux, samt gärna är bekant med arbete i Visual Studio, MS SQL, AWS, JetBrains TeamCity, Plastic SCM / Subversion. Du behöver inte kunna koda C#/C++ men behöver däremot ha en god övergripande förståelse för utvecklarnas behov och vilka utmaningar som finns kring att skapa kod som är modulär och testbar. Kunskaper i enklare scriptspråk är ett plus.

Om du har erfarenhet inom simulering, spelutveckling, datorgrafik eller VR är det meriterande.

Låter tjänsten intressant?
Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret nedan. Ansök snarast då urval sker löpande, Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Frida Källström: 073-561 80 19 alternativt [email protected]

Om oss:
Surgical Science är en ledande leverantör av kirurgiska VR-simulatorer för medicinsk utbildning och certifiering. Våra produkter återfinns över hela världen och används för övning, validering och certifiering av studenter, kirurger och läkare. På huvudkontoret i Göteborg är vi 25 stycken anställda som alla drivs av det faktum att våra simulatorer på sikt leder till ökad patientsäkerhet. Vi har även ett kontor i Stockholm samt dotterbolag i USA samt kontor i Kina.

Tjänsten är placerad på vårt kontor i Gårda, Göteborg.

Surgical Science aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 19 juni 2017.

———————————————————————————————————————–

DEVOPS / TECHNICAL TESTERS (ENGLISH)

Do you want to work with unique and innovative products? As a Dev Ops/technical tester at Surgical Science, you will get to work with software that helps increase patient safety and ultimately save lives!

Surgical Science is a leading provider of VR surgical simulators for training and certification of surgeons globally. We are looking for a Technical Tester who wants to help us to continue to deliver solutions, where we ensure increased patient safety around the world.

Your work assignments
In the role of DevOps/Technical Tester with us you will work in visual simulation. The work is done in-house, and you will participate in development of projects internally and with external clients. You will take a holistic view of the development process, tool chains and workflow – primarily Version Management, Automated Construction, Testing & Quality Assurance and Release process.

You will also have some influence over the Installation Program, Distribution (of the software), Monitoring (of the software of the customer) and Feedback (to the developers). You are also expected to be able to assist the developers with tools and processes for effective work and quality control already during the coding work itself.

We are a global and growing organization that is experiencing exciting international interest. At Surgical Science, one day is not the same and you will have the opportunity to influence and develop. We are a happy bunch with a good team feeling, where we allow your creativity to flow. We value diversity and innovative people with different backgrounds, experiences and skills.

Your profile
You are a communicative, driven and humble team player who appreciates working together in an agile team. You have a user-centered, solution-oriented way of working and are initiative-driven, innovative and professional. You have a strong drive and concrete ideas for developing the test business and related processes.

Qualifications

  • Post-secondary education in relevant area or equivalent work experience
  • Experience from preferably a couple of the following areas: technical testing, test automation or integration, work in Visual Studio, MS SQL, AWS, JetBrain’s TeamCity, Plastic SCM / Subversion
  • Documented work experience of DevOps / software testing
  • Experience from developer-close testing such as unit testing, code analysis and interest in code quality is a plus

In addition to documented work experience of DevOps / software testing, we would like to see you have a relevant further education in IT / Data. A general experience of working in environments with both Windows and Linux, as well as some habit of installing and configuring server software (on physical and virtual machines) within the DevOps area (e.g. TeamCity).

We think you should have experience of testing against C # and C ++ in environment with Windows 10 and Linux, and you are also familiar with work in Visual Studio, MS SQL, AWS, JetBrain’s TeamCity, Plastic SCM / Subversion.

You do not need to be able to encode C # / C ++, but you do need to have a good overall understanding of the developers’ needs and the challenges that exist in creating code that is modular and testable. Knowledge of simpler scripting languages ​​is a plus.

If you have experience in simulation, game development, computer graphics or VR it is a merit.

Does the position sound interesting?
Please apply by filling in the job application form below

Apply as soon as possible as selection is ongoing.

If you want to know more about the position please contact Frida Källström: 073-561 80 19 or alternatively email [email protected]

About us:
Surgical Science is a leading provider of surgical VR simulators for medical education and certification. Our products are found throughout the world and are used for training, validation and certification by students, surgeons and doctors. At the head office in Gothenburg, we have 25 employees, all driven by the fact that our simulators in the long run lead to increased patient safety. We also have an office in Stockholm as well as subsidiaries in the US and offices in China.

Our office is located in Gårda, Gothenburg.

The Surgical Science share has been listed on the Nasdaq First North Growth Market since June 19, 2017.

Job Application Form
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Pin It on Pinterest

Share This